Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Peter a Lenka | Humenné
12:00 + Mária, Michal, Valéria Michal, Anna, Martin | Humenné
18:00 Za + z rod. Puškárová | Humenné

Utorok

06:15 + Pavlína, Juraj, Agáta | Humenné
12:00 Za uzdravenie Zlatica s rodinou | Humenné
16:00 ZBP a poďak. Jana (60 r.) s rodinou | NsP
18:00 + Milan, Mária | Humenné

Streda

06:15 + Michal a rod. Fedičová, Andrejcová | Humenné
12:00 + Anna, Anna, Ondrej | Humenné
18:00 + Blažej (pohreb 28.1.) | Humenné

Štvrtok

06:15 + Ján | Humenné
12:00 + Jozef | Humenné
18:00 + Mária, Fedor, Mária | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné

Piatok

06:15 + Ján, Anna, Eva | Humenné
12:00 + Ján | Humenné
18:00 + Štefan a Rozália | Humenné
17:00 + Alžbeta, Michal | Brestov
18:00 + Andrej, Pavol, Anna, + z rod. Lichvanová | Gruzovce
18:00 Za + z rod. Suchodolská, Vinčurová | Slov.Volová
18:00 Za ružencové bratstvo | Dubník
16:00 + Danica | NsP

Sobota

07:00 Za odčinenie urážok Nepoškvr. Srdca PM | Humenné
18:00 ZBP rod. Jevočinová a Gazdíková | Humenné
08:00 Za ružencové bratstvo | Brestov
08:00 Za + z rod. Hodorová, Šimurdová, Belcáková | Slov.Volová
07:30 + Marián, Martin Mária | NsP

Nedeľa

07:30 ZBP Mária (80 r.) s rodinou | Humenné
09:00 + Ján (5 výr.) | Humenné - latinská
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 Za ružencové bratstvo | Humenné
10:30 ZBP Mária s rodinou | Brestov
09:15 ZBP pre našich kňazov a poďak. za službu | Gruzovce
08:00 ZBP Monika, Lucia, Ján a Ján | Slov.Volová
09:00 + Jozef, Jozef, Mária | Dubník
10:30 Za členov RB | NsP

Oznamy

 

FARSKÉ OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU    27.2.2023 – 5.3.2023

Nedeľa, 26.2.2023

✓ Dnešnú 1. pôstnu nedeľu je celoslovenská „Jarná zbierka na charitu“. Za vaše milodary
vopred Pán Boh zaplať.
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 14:30 hod. Pripravujú ju učitelia Cirkevnej školy. Po nej
bude pôstna kázeň.

Piatok, 3.3.2023
✓ Starých a chorých navštívime doma na prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod.
✓ Vo farskom kostole bude počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 17:15 hod. Pripravuje ju spoločenstvo Modlitby otcov.

RÔZNE OZNAMY

✓ Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú „Jarné kántrové dni“. Ich obsahom je príprava na
pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. Záväzný je jeden deň.

✓  Sv. spoveď pred prvým piatkomHumenné: Utorok 10:30 – 12:00,  Streda 16:30 – 18:00,  Štvrtok 16:00 – 18:00

Gruzovce:   Pondelok od 16:45

Slov. Volová:  Pondelok od 17:00

Brestov:  Pondelok od 17:45

NsP:  Utorok od : 15:00

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.

✓ Manželia, ktorí v roku 2023 oslavujete svoje 25. výročie sobáša a chcete si ho pripomenúť aj
v Košickej katedrále s otcom arcibiskupom B. Boberom pri sv. omši, ktorá bude 28.5.2023, sa
príďte nahlásiť do sakristie.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/farske-oznamy

Pozvánky