Úmysly

Pondelok

06:00 | KRÁSNO
14:00 | KRÁSNO Pohrebná sv. omša

Utorok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV Sv. spoveď Kalinov od 16:00

Streda

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV Sv. spoveď Krásno od16:00
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Dnes sa po všetkých sv. omšiach koná predpísaná zbierka na charitu. Za všetky vaše milodary už vopred
Pán Boh zaplať. Dnes o 17:30 na námestí pred MÚ bude požehnanie adventného venca.
2. Pozývame vás na rorátne sv. omše, ktoré budú bývať od pondelka do piatku vo farskom kostole vždy
ráno o 06:00. Prineste si so sebou kahance, sv. omše budú bývať iba pri sviečkach.
3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedáme ráno i večer pred sv. omšami a v
utorok v Kalinove od 16:00 do sv. omše, v Krásne vo štvrtok večer počas adorácie do 18:00 a v piatok od
16:00. Starých, chorých a nevládnych budeme spovedať v stredu Horné Krásno a vo štvrtok Kalinov,
Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných.
4. V piatok večer o 18:00 Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.
5. Starých, chorých a nevládnych, ktorých nenavštevujeme na prvé piatky a nechodia do kostola a chceli
by prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami, môžete nahlásiť tento týždeň do sv. omše
v piatok večer v sakristii. V týždni po 2. adventnej nedeli ich budeme postupne navštevovať.
6. Na budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody. Slávnostná sv. omša bude o 10:45. Po sv. omšiach sa bude
konať výročná farská hodová ofera. Za obvyklých podmienok môžeme vo farskom kostole získať úplné
odpustky.
7. Chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do potravinovej zbierky pre
núdznych, ktorá bola 25. novembra (piatok). Obetovali ste potraviny a drogériu v hodnote 4.433,35 €.
8. Vo štvrtok po večernej adorácii bude v kostole prednáška spoločenstva Fatima o Fatime a Fatimskom
posolstve. Všetci ste srdečne pozvaní.
9. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
10. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
11. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 961 – 990
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky